Tạp chí Xanh
sản xuất tre Luồng
Ngành Sản Xuất Tre Công Nghiệp Việt Nam Trước Thách Thức Hội Nhập

Đây là bài được viết về ngành sản xuất tre Việt Nam, về nhà sản xuất tre Luồng vào 2014 khi mà Việt Nam đang đứng trước các cơ hội hội nhập quốc tế, các nhận định vẫn còn nguyên giá trị và có những lời khuyên bổ ích cho nhà đầu tư, vì một […]

Read more